Splošni pogoji Likovni tečaji v ATELJE GALERIJA d.o.o.

1. Splošno

1.1. Predmetni splošni pogoji (v nadaljevanju “Splošni pogoji”) se nanašajo na izvedbo, prijavo in udeležbo na likovnih tečajih (v nadaljevanju “Likovni tečaj”) v organizaciji ter na lokaciji družbe:
ATELJE GALERIJA, prodaja umetniških izdelkov, d.o.o. (v nadaljevanju »ATELJE GALERIJA«)
Gallusovo nabrežje 29, 1000 Ljubljana,
matična številka: 3399940000, davčna številka: 45476217
e-pošta: galerija@ateljegalerija.si
tel. št.: +386 1 421 34 50

Račun št. SI56 0201 0025 7447 181, >BIC: LJBASI2X, odprt pri banki: NLB d.d., Trg republike 2, 1000 Ljubljana.

1.2. Splošni pogoji opredeljujejo izvedbo Likovnega tečaja, prijavo Naročnika, pravice in obveznosti Naročnika in ATELJE GALERIJE ter urejajo pravno razmerje med njima.

1.3. Naročnik je oseba, ki izpolni Prijavnico na Likovni tečaj ter prevzame obveznost plačila kotizacije za Likovni tečaj. Šteje se, da je Naročnik tudi udeleženec Likovnega tečaja, v kolikor pa Naročnik Prijavnico odda za tretjo osebo, je dolžan to sporočiti ATELJE GALERIJI na e-poštni naslov: galerija@ateljegalerija.si.

1.4. Prijavnica na Likovni tečaj se lahko odda v obliki spletne prijavnice, dostopne na spletni povezavi https://www.ateljegalerija.si/sl/likovni-tecaji (v nadaljevanju "Spletna prijavnica"), preko elektronske pošte na elektronski naslov galerija@ateljegalerija.si ali osebno v prostorih ATELJE GALERIJE (v nadaljevanju skupno "Prijavnica"). V tem delu veljajo določila Zakona o varstvu potrošnikov, Zakona o varstvu osebnih podatkov, Zakona o elektronskem poslovanju na trgu in ostala relevantna zakonodaja.

1.5. Naročnika zavezujejo Splošni pogoji, ki so veljavni v trenutku oddaje Prijavnice. Ob oddaji Prijavnice Naročnik potrdi tudi predmetne Splošne pogoje, kar pomeni, da jih je v popolnosti, brezpogojno in v celoti sprejel in potrdil njihovo razumevanje. Morebitna odstopanja ali pogoji, katere izrazi Naročnik v postopku prijave na Likovni tečaj, so brez pravnih učinkov za ATELJE GALERIJO, razen če jih ta izrecno pisno potrdi.

2. Likovni tečaj

2.1. Za posamezni Likovni tečaj veljajo pogoji, vključno s predvidenim programom oz. delavnicami v okviru posameznega Likovnega tečaja, termini izvedbe, kotizacijo, načinom izvedbe ter minimalnim številom udeležencev, kot so navedeni na Prijavnici, ki jo izpolni Naročnik.

2.2. V primeru, ko je Likovni tečaj izveden v obliki več delavnic, ki so opredeljene na Prijavnici, ter je zanje plačana enotna kotizacija, se šteje tak Likovni tečaj za zaključeno celoto oz. enovito storitev, zato je odstop od pogodbe skladno s temi Splošnimi pogoji mogoč le od Likovnega tečaja kot celote.

2.3. Cene Likovnih tečajev so izražene v valuti EURO. Obračun in višina DDV ter morebitnih drugih davkov je naveden v Prijavnici (pred potrditvijo obveznosti plačila) in na računu, ki ga Naročnik prejme po vplačilu kotizacije.

2.4. ATELJE GALERIJA si pridržuje pravico do spremembe termina oz. odpovedi Likovnega tečaja, pri čemer ne prevzema nikakršne odgovornosti v zvezi s spremembami terminov ali odpovedjo.

V primeru odpovedi celotnega Likovnega tečaja povrne ATELJE GALERIJA Naročniku celotni znesek vplačane kotizacije.

V primeru spremenjenega termina Likovnega tečaja ATELJE GALERIJA Naročnika obvesti o predlaganem novem terminu. Če se Naročnik strinja z novim terminom, se šteje, da je bila pogodba sklenjena s plačilom celotne kotizacije za prvotni termin Likovnega tečaja, prijava pa se upošteva za Likovni tečaj z izvedbo v novem terminu. Če se Naročnik z novim terminom ne strinja, mu ATELJE GALERIJA povrne celotni znesek vplačane kotizacije.

3. Prijava na Likovni tečaj

3.1. Naročnik se na Likovni tečaj prijavi z oddajo Prijavnice. Rezervacija udeležbe na Likovnem tečaju brez plačila (na podlagi oddane Prijavnice) velja 3 dni od datuma, ko ATELJE GALERIJA prejme Prijavnico, kotizacija pa mora biti v vsakem primeru poravnana vsaj 3 dni pred pričetkom Likovnega tečaja.

3.2. Pogodba o izvedbi Likovnega tečaja med Naročnikom ter ATELJE GALERIJO (v nadaljevanju "Pogodba") je sklenjena v trenutku plačila celotne kotizacije.

3.3. Naročnik jamči za točnost in resničnost podatkov, vpisanih v Prijavnico, ter je odgovoren za napačne, neresnične ali izmišljene podatke. ATELJE GALERIJA si v primeru Naročnikovih napak, zlorab ali kršitev v okviru prijave pridržuje pravico do uveljavljanja zahtevkov za nastalo škodo.

3.4. Kotizacijo za Likovni tečaj se lahko poravna na enega od spodaj navedenih načinov, kot to izbere Naročnik ob oddaji Prijavnice:

  • z nakazilom kotizacije na transakcijski račun ATELJE GALERIJE po predračunu;
  • s plačilno kartico oz. kreditno kartico (Visa, MasterCard, Visa Debit, Discover, JCB, American Express), s preusmeritvijo na plačilo preko spletnega plačilnega vmesnika;
  • osebno v prostorih ATELJE GALERIJE.

ATELJE GALERIJA bo po prejemu nakazila kotizacije Naročniku izdala račun. Naročnik je dolžan preveriti pravilnost podatkov na računu in o morebitnih napakah obvestiti ATELJE GALERIJO v treh dneh od prejema.

3.5. Prijava preko Spletne prijavnice
Spletna prijavnica je dostopna na spletni povezavi https://www.ateljegalerija.si/sl/likovni-tecaji pod zavihkom »Likovni tečaji«. Po vnosu vseh obveznih polj na obrazcu, je potrebno obrazec potrditi k klikom na gumb »Potrdi«. Po kliku gumba »Potrdi« se na zaslonu prikaže povzetek Spletne prijavnice ter izbranega Likovnega tečaja, vključno s seznamom likovnih potrebščin, ki si jih je pred udeležbo na Likovnem tečaju dolžan priskrbeti Naročnik sam, zneskom kotizacije in morebitnimi davki ter popusti. Po pregledu podatkov se lahko dokončna prijava na tečaj izvrši k klikom na gumb »Prijava z obveznostjo plačila« ter prijava na Likovni tečaj šteje za zaključeno, Naročnik pa se zaveže plačati kotizacijo za Likovni tečaj.

Do oddaje dokončne prijave s klikom na gumb »Prijava z obveznostjo plačila«, se lahko vnesene podatke popravi s klikom na gumb »Nazaj«.

V primeru vpisa Naročnika na čakalni seznam, se šteje prijava na Likovni tečaj za zaključeno, ko ATELJE GALERIJA Naročniku potrdi možnost prijave na Likovni tečaj, Naročnik pa v celoti poravna kotizacijo zanj.

V primeru izbire možnosti plačila s plačilno oz. kreditno kartico v Spletni prijavnici se s klikom na gumb »Prijava z obveznostjo plačila« vzpostavi preusmeritev na spletno mesto plačilnega sistema Stripe, v katerega je potrebno vnesti zahtevane podatke o plačilni oz. kreditni kartici in druge zahtevane podatke ter slediti navodilom oz. korakom za uspešen zaključek plačila. Za spletno plačilo veljajo splošni pogoji poslovanji ponudnika plačilnega sistema.

3.6. Prijava preko elektronske pošte ali osebna prijava v ATELJE GALERIJI.
Prijava na Likovni tečaj je mogoča tudi preko e-pošte na naslov: galerija@ateljegalerija.si, po pošti ali osebno v prostorih ATELJE GALERIJE, kjer je mogoče poravnati tudi kotizacijo. V tem primeru Naročnik izpolni za ta namen predpripravljeno prijavnico v elektronski ali tiskani obliki ter jo izpolnjeno in podpisano posreduje ATELJE GALERIJI po elektronski pošti ali osebno. V primeru posredovanja po e-pošti se za podpis šteje elektronska navedba podpisnika. Prijavnica je veljavna le v primeru, da jo Naročnik izpolni z vsemi podatki, ki so označeni kot obvezni in omogočajo ustrezno evidentiranje Naročnikove prijave. S posredovanjem Prijavnice ATELJE GALERIJI se Naročnik zaveže plačati kotizacijo za Likovni tečaj na način, kot ga je izbral v Prijavnici.

4. Udeležba na Likovnem tečaju

4.1. Naročnik bo v celoti spoštoval pravila izvedbe Likovnega tečaja, kot mu bodo le-ta predstavljena ob pričetku izvajanja Likovnega tečaja.

4.2. Naročnik se ob sklenitvi Pogodbe ter skladno s Politiko varstva osebnih podatkov izrecno strinja, da ATELJE GALERIJA Likovne tečaje fotografsko dokumentira za namene arhiva oz. promocije dogodkov in daje soglasje za objavo skupinskih fotografij iz Likovnega tečaja. Soglasje za objavo fotografij je dano do preklica ter za objavo na spletni strani oz. družbenih omrežjih Atelje Galerije, kot tudi na morebitnih tiskanih promocijskih materialih.

4.3. Naročnik bo po zaključku Likovnega tečaja prejel potrdilo o udeležbi na tečaju v primeru vsaj 80-odstotnega obiska Likovnega tečaja oz. delavnic v okviru Likovnega tečaja. ATELJE GALERIJA ne prevzema nobene odgovornosti glede doseganja učnih ciljev oz. pridobljenih sposobnosti posameznega Naročnika na podlagi Likovnega tečaja.

5. Pravica do odstopa od prijave na Likovni tečaj

5.1. Naročnik ima pravico, da brez navedbe razlogov v 14 dneh od sklenitve Pogodbe od nje odstopi.

5.2. Za uveljavitev pravice do odstopa mora Naročnik z nedvoumno izjavo obvestiti podjetje ATELJE GALERIJA, Gallusovo nabrežje 29, 1000 Ljubljana, o svoji odločitvi o odstopu od te pogodbe, in sicer s pismom, poslanim po priporočeni pošti ali elektronski pošti na naslov galerija@ateljegalerija.si. Da bi se rok za odstop od pogodbe upošteval, zadošča, da je obvestilo v zvezi z uveljavljanjem pravice Naročnika do odstopa od pogodbe poslano pred iztekom odstopnega roka od te pogodbe.

5.3. Učinki odstopa od pogodbe
Če Naročnik odstopi od te pogodbe v skladu s prejšnjo točko, mu ATELJE GALERIJA brez nepotrebnega odlašanja in v vsakem primeru najpozneje v 14 dneh od dneva prejetja obvestila o odstopu od pogodbe brezobrestno povrne vsa prejeta plačila. Tako povračilo ATELJE GALERIJA izvede z enakim plačilnim sredstvom, kakor je bilo uporabljeno pri izvedbi prvotne transakcije, razen če je izrecno dogovorjeno drugače; v nobenem primeru pa zaradi tega povračila Naročnik ne nosi nikakršnih stroškov.

5.4. Izjema od pravice do odstopa
Ne glede na predvideni 14-dnevni rok za odstop od pogodbe, je Naročnik izrecno seznanjen ter se strinja, da pravice do odstopa nima oz. jo izgubi v primeru, če pred potekom 14-dnevnega roka za odstop od pogodbe prične z udeležbo oz. se je tečaj pričel, Naročnik pa se ga ni udeležil.

Prav tako Naročnik nima pravice do odstopa od pogodbe v primeru, če se je na Likovni tečaj prijavil osebno v prostorih ATELJE GALERIJE.

5.5. V primeru, ko se Naročnik Likovnega tečaja zaradi nepredvidenih izrednih okoliščin (npr. bolezni ali daljše službene odsotnosti) ne more udeležiti najmanj dveh zaporednih delavnic v okviru Likovnega tečaja, je dolžan o tem pisno obvestiti ATELJE GALERIJO in verjetno izkazati razlog svoje odsotnosti. ATELJE GALERIJA mu v tem v tem primeru povrne sorazmerni del kotizacije za čas izkazane odsotnosti od pisnega obvestila dalje.

6. Varnost nakupa in osebnih podatkov

6.1. ATELJE GALERIJA uporablja ustrezna tehnološka in organizacijska sredstva za zaščito prenosa in shranjevanja osebnih podatkov. Informacije v zvezi z varovanjem osebnih podatkov so na voljo v Politiki varstva osebnih podatkov.

7. Pritožbe in spori

7.1. ATELJE GALERIJA spoštuje veljavno zakonodajo o varstvu potrošnikov in ima vzpostavljen učinkovit sistema obravnavanja pritožb. Naročnik lahko v primeru težav pokliče na tel.: +386 1 421 34 50 ali pritožbo odda po elektronski pošti na naslov: galerija@ateljegalerija.si. PPostopek obravnave pritožbe je zaupen. Morebitno pritožbo bomo skušali rešiti v najkrajšem času in vas o postopku tudi obvestili.

7.2. ATELJE GALERIJA ne priznava nobenega izvajalca izvensodnega reševanja potrošniških sporov, kot pristojnega za reševanje potrošniškega spora v zvezi s prijavo na daljavo na Likovni tečaj. Pritožbo pa lahko vložite na platformi Evropske komisije za spletno reševanje potrošniških sporov (Platforma za SRPS).
V kolikor vaše pritožbe ne bo mogoče rešiti sporazumno, je za vse s tem povezane spore pristojno sodišče splošne krajevne pristojnosti ali sodišče, na območju katerega ima Naročnik - potrošnik stalno oziroma začasno prebivališče.

8. Veljavno pravo

8.1. Za te Splošne pogoje in obravnavo morebitnih sporov med ATELJE GALERIJO in Naročnikom velja in se uporablja slovensko pravo. Za vsa razmerja ter za pravice in obveznosti, ki niso urejene s temi Splošnimi pogoji, se smiselno uporabljajo določila Obligacijskega zakonika, Zakona o elektronskem poslovanju na trgu, Zakona o varstvu osebnih podatkov in Zakona o varstvu potrošnikov.